xuell.com首页 欢迎来到xuell.com!

您的当前位置: 主页 > 集部 > 王右丞集笺注 >

王右丞集笺注简介

王维是盛唐著名诗人。本书据清乾隆刻本排印,是王维诗文的一个有重要价值的笺注本,订正前人之失甚多。

  • 作品名称 王右丞集笺注
  • 作品年代 唐朝
  • 外文名称 wangyouchengjinzhu
  • 作      者 王维
  • 作品别名 王右丞集笺注
  • 内      容 王维诗文的一个的笺注本
  • 价      值 价值较高
学术研究
查看更多
主要思想
查看更多
价值影响
查看更多
历史评价
查看更多
全书概要
王维是盛唐著名诗人。本书据清乾隆刻本排印,是王维诗文的一个有重要价值的笺注本,订正前人之失甚多。摩诘诗集是其弟相国夏卿所编次。诺家刻本予所见者。庐陵刘氏。武陵顾氏。句吴顾氏、吴兴凌氏四家而已。此外街有蜀本、广信本、维扬本。惜末得一见。又谷林五弟言。义门何氏有来本右丞集,考正疑误。最为精确。今在扬州一藏书家。更恨末得寓目。据所见而论。惟殖溪评本为最善。旧史载夏卿对代宗之言。谓臣兄开元中诗百千余篇。天宝事后百不存。比于中外亲故间相与编缀。都得四百余篇。今须溪本所载者。仅三百七十一篇。则已非宝应中进御原本矣。洪兴祖谓王涯在翰林时。与令狐楚、张仲素所赋宫词诺章。俱误入王维集中。今吴兴、武陵二本所载游春辞三十余首。即是涯等所作。须溪木独无此误。以此知其本为最善也。是编自十四卷以前之诗。皆须溪本所有者。虽颇亦闻杂他人之作。然槩不敢损益。其别本所增及他籍互见者。另为外编一卷。